Et nyt Lundehustorv

Pengene er bevilget, projektet har været i høring og snart går byggeriet i gang!

Projektet omkring det nye torv breder sig over 3 matrikler – kommunen, kirken og den almene boligforening AAB. Sammen har de tre parter kastet penge i projektet, som bliver et nyt samlingssted for hele kvarteret. Torvet er planlagt ud fra fire målsætninger:

  • Et nyt bytorv med lokal særkende og sammenhæng med kvarteret
  • Lokalt samlingssted med masser af liv
  • Styrket bynatur og naturoplevelser
  • Trafikal fredeliggørelse og tryghed

Workshoppen i 2017

STED by – og landskabsarkitekter har på baggrund af Bispebjerg Lokaludvalgs workshop d. 9 november 2017 om Lundehus Torvets fremtid udarbejdet et skitseforslag. Forslaget lægger vægt på de potentialer og udfordringer workshoppens deltagere fremlagde.

De potentialer, der fremgik af deltagere at Lundehus Torvet besidder, er blandt andet mulighed for en sammenkobling til den grønne sti, møder mellem mennesker, fortællingen om Lygteåen, gode forudsætninger for liv hele døgnet og et bindeled mellem bolig og handel samt et lokal samlingspunkt i den grønne bydel.

De udfordringer, som Lundehus Torvet besidder er ifølge deltagere manglende opholds muligheder, et lokalt samlingspunkt, at torvet ligger langs motorvejen, høj hastighed på den gennemgående vej og en fragmenteret bydel.

På baggrund af ovenstående input fra deltagere udarbejdede Sted by – og Landskabsarkitekter et skitseforslag, som udmundede sig i en strategi for Lundehus Torvet, der fokuserer på:

  • At Lundehus Torvet skal være en urban lysning i den grønne bydel.
  • At fortællingen om Lygteåen genskabes.
  • At Lundehus Torvet skal fremstå som et præcist byrum, hvor afgræsningen og ankomst af torvet er klart markeret.
  • At skabe et byrum, der forbinder bydelen.
  • At skabe bevægelse, aktiviteter og ophold.

Du kan se tegninger, læse mere om strategien og skitseforslaget her

Borgerpanelet i 2018

Bispebjerg Lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen gik i gang med forarbejdet til at etablere et torvet i området ved Fakta, Emdrup Vænge og Lundehuskirken. Projektet blev forlagt for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2018 med henblik på at opnå midler til selve anlæggelsen. Borgerrepræsentationen drøftede under budgetforhandlingerne i august, om der skulle sættes midler af.

Bispebjerg Lokaludvalg udarbejdede i den anledning en borgerpanelsundersøgelse, hvor borgere kunne give deres input til udviklingen af Lundehustorvet. I undersøgelsen gav 190 borgere deres besyv til, hvad der kunne bidrage til at gøre torvet rart opholde sig på, samt hvilke udfordringer torvet var præget af. De adspurgte paneldeltagere var borgere bosat i Ryparken-Lundehus og Emdrup.

Læs resultater og panelets input her.