• ET GODT HVERDAGSLIV

  Tre projekter sigter mod at skabe bedre og bevidst inklusion af udsatte borgere i lokale fællesskaber

 • VIDEN OG ERHVERV

  Tre projekter vil bidrage til at Bispebjerg udvikler sig til en erhvervsrettet studiebydel, hvor unge gennemfører deres uddannelser.

 • KØBENHAVN SOM METROPOL FOR GRØN VÆKST

  Tre projekter arbejder for at forbedre bynaturen i Bispebjerg.

Bispebjerg Lokaludvalg har i 2013 lavet en plan for bydelen. Her gemmer sig 15 forslag til udviklingen af bydelen. Ønsker, som Lokaludvalget har præsenteret for de kommunale forvaltninger og politikerne.

4 særlige projekter

En række af forslagene fra Bydelsplan for Bispebjerg Lokaludvalg har taget de første skridt mod en realisering – måske ikke med præcist samme afsæt som beskrevet i planen, men med samme idegrundlag. Det gælder følgende forslag:

Ungehus Smedetoften 14 realiseres – der er givet midler til en ny ungdomsklub.

Cykelstien på Fyrbødervej – Lersøparken er blevet finansieret i budget 2014.

Design Lab Råstof har fået udviklingsmidler af EU og arbejder i dag i et partnerskab med Københavns Tekniske Skole, Den Europæiske Socialfond, Københavns Kommunes Erhvervsservice og Bispebjerg Lokaludvalg.

Forslaget Lige og effektiv adgang til sundhed – styrke borgernes egenomsorg har fået en varig årlig bevilling på 1,6 mio. kr. i forbindelse med budget 2014. Projektet er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

De 15 projektforslag i bydelsplanen

 • 1: Tryghed i hverdagen

  Projektets formål er at; Reducere antallet af indbrud og tyveri i Nordvestkvarteret. Nedbringe ”mørketallet” (dvs. antallet af forbrydelser, som ikke anmeldes til politiet). Udvikle en platform, hvor politi, kommunale myndigheder, borgere og brugere af området systematisk drøfter, vurderer, samarbejder om og måler effekten af indsatser i Nord- vestkvarteret.

 • 2: Sociale viceværter

  Projektet introducerer opsøgende sociale viceværter og kommunale boligrådgivere i 17 boligafdelinger i Bispebjerg og skal blandt andet dorebygge udsættelser blandt beboere, der er i huslejerestance, give sårbare og udsættelsestruede beboere redskaber og motivation til at administrere egen økonomi og livssituation, samt sikre synergi, helhed og metodeudvikling i indsatsen omkring sårbare beboere på Bispebjerg.

 • 3: Inklusion af borgere med psykiske lidelser

  Projektet har til formål at Boligafdelinger, der har udfordringer med beboere med psykiske lidelser, bliver foregangs-eksempler for andre boligafdelinger. Borgere med psykiske lidelser og deres netværk inddrages som aktive medspillere i udviklingen af nye veje til inklusion af naboer med psykiske lidelser. Indhente konkrete erfaringer om forudsætninger for succesfuld inklusion af borgere med psykiske lidelser i boligafdelinger.

 • 4: Lokal udvikling i Ryparken – Lundehus

  Formålet er at lade fremsynethed og forebyggelse sætte dags- ordenen for udviklingen i Ryparken-Lundehus. Projektet skaber en samlet visions- og investeringsplan for Ryparken-Lundehus, som præsenteres til budgetforhandlingerne i 2015 med henblik på igangsættelse i 2016.

 • 5: Lige adgang til sundhed

  Projektet sætter fokus på social ulighed i sundhed i Bispebjerg. Projektet sigter mod at øge den mentale og fysiske sundhed samt styrke netværk blandt grupper af enlige mænd 45+ og isolerede ældre borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

 • 6: Lersøparken og klimatilpasning

  Formålet med projektet er at skabe en bedre Lersøpark med Lygte Å og vådområde som de bærende elementer. Herunder også afledning af regnvand fra nærliggende områder.

 • 7: Karens Hus – Demonstrationsprojekt på energirenovering

  Formålet med projektet er at få flere husejere, håndværkere og entreprenører til at vælge energirigtige løsninger, så CO2-ud- slippet reduceres i bydelen og det øvrige København. Det skal ske ved at energirenovere Karens Hus og bruge det som de- monstrationsprojekt.

 • 8: Cykelstier

  Formålet med projektet er at skabe bedre opkobling til og sam- menbinding af cykelruter i Bispebjerg. Projektet skal både gøre det lettere at cykle fra punkt A til B i Bispebjerg, og gøre cykel- rutenettet mere sammenhængende med resten af Københavns cykelruter. Projektet skal også understøtte ønsket om Rente- mestervej som en grøn sivegade, der forbinder bydelens kultur- huse, som foreslået i den tidligere bydelsplan fra 2010.

 • 9: Grønne veje

  Målet er at skabe mere grønt på bydelens veje, som forskønner og skaber mulighed for mere flora og fauna i bydelen.Vejtræer skal plantes under hensyn til udsyn, så det hverken skaber trafi- kale problemer eller hindrer sollyset i at nå ind i lejlighederne, ligesom plantningen og valg af træsorter skal ske i overensstem- melse med kommunens øvrige regler. Der skal plantes træer eller begrønnes både på de større fordelingsveje, på private fællesveje og bydelens små hjørner.

 • 10: Utterslev Mose

  Formålet med projektet er at få igangsat det langsigtede, tvær- faglige og helhedsorienterede arbejde med at forbedre mosens vandkvalitet, biologiske mangfoldighed og dens rekreative mulig- heder. Det kræver, at der formuleres en helhedsplan med tilhø- rende handleplan for Utterslev Mose, og at der sikres finansiering til at gennemføre planen.

 • 11: Ungehus i Smedetoften 14

  Ungehuset i Smedetoften 14 skal skabe optimale rammer for, at bydelens unge udvikler personlige, sociale, kreative, indlærings- mæssige, demokratiske og andre kompetencer. Smedetoften 14 skal være netværksskabende, så lokale unge knytter kontakter til aktiviteter, netværk og tilbud uden for lokalområdet, samtidig med at andre grupper af unge i Bispebjerg i stigende grad er med til at benytte og udvikle tilbud til unge i Smedetoften.

 • 12: Bispebjerg som studiebydel

  Projektets overordnende formål er at sikre, at flere unge, her- under lokale unge, gennemfører ungdoms- og videregående uddannelser i Bispebjerg Bydel. Ved at konsolidere og understøtte uddannelsesnetværket søger projektet styrke Bispebjergs profil og udviklingsmuligheder som en studiebydel, der fastholder unge i uddannelser, og skaber talenter inden for især iværksætteri, håndværk, service, læring, kommunikation og andre erhvervsrettede arbejdsområder.

 • 13: Studenter- og iværksætterfestival

  Festivalen skal være med til at styrke Bispebjergs profil som erhvervsrettet, kreativ og samarbejdende studiebydel, hvor uddannelsesinstitutioner og virksomheder samarbejder. Festivalen skal også synliggøre de kreative zoner i bydelen og styrke muligheden for at studerende og virksomheder kan fremvise deres produkter, talenter og udviklingsmuligheder.

 • 14: Design Lab Råstof

  Formålene med projektet er at hjælpe nyuddannede inden for kreative erhverv i gang som iværksættere. Skabe bedre praktikmuligheder, så flere unge gennemfører tekniske erhvervsuddannelser og stimulere lokal vækst og beskæftigelse.

 • 15: Sund Vækst

  Projektet handler blandt andet om at forbedre livskvalitet og levealder hos borgere i Bispebjerg, som grundet alderdom, kroniske sygdomme, sociale vilkår og særlige omstændigheder har problemer i dagligdagen, som velfærdsteknologiske løsninger kan afhjælpe.

Bispebjerg Lokaludvalg | Rentemestervej 76, 2. sal | 2400 Kbh. NV | 26 25 10 17 | bispebjerglokaludvalg@okf.kk.dk | web by DZ-015