Hvem har været med?

Bydelsplanen er baseret på omfattende borgerinddragelse og dataindsamling om bydelen.

Repræsentantskab

Hvert lokaludvalg har – som noget nyt – et lokalt repræsentantskab bestående af lokale foreninger og organisationer. Repræsentantskabet er inviteret til at følge med i bydelsplanens udarbejdelse, godkendelse og årlig revision af planen. Målet er at sikre, at bydelsplanen har et bredt ophæng i Bispebjerg. Lokaludvalget har ved bydelsplanens opstart sendt mails ud til 1.200 foreninger og organisationer i bydelen og inviteret til at følge bydelsplanen. Herudover har vi løbende indbudt til repræsentantskabet, når lokaludvalget har været ude til borgerinddragende aktiviteter.

Data på hjemmeside (Datapakke og borgerpanel)

Datapakken fra statistikbanken giver et solidt indblik i bydelens data, sammenholdt med andre bydele og kommunen generelt. Alle data fra denne pakke kan ses på lokaludvalgets hjemmeside på www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk. Her finder du også øvrige data, som har fungeret som baggrundsmateriale for udarbejdelse af bydelsplanen.
Fx. borgerpanelsundersøgelsen, hvor små 800 borgere deltog i undersøgelsen om de vigtigste temaer til bydelsplanen.

Bydelsplanen bygger på en stor inddragelse af borgerne. For at blive klogere på bydelens udfordringer, behov og muligheder har lokaludvalget i løbet af 2022 været i dialog med en lang række beboere og aktører. Vi har lavet en bred inddragelse med åbne arrangementer, hvor alle borgere kunne møde op og vi har lavet specifik inddragelse af de borgere, der måske ikke af sig selv møder frem til de mere klassiske borgermøder. Alt sammen for at skabe en så robust viden om bydelen som muligt. Lokaludvalget er i løbet af processen blevet bekræftet i meget af vores viden om bydelen og holdninger hertil, men der er også kommet mange nye og spændende perspektiver frem.

Lokaludvalget har fået en datapakke fra Københavns Kommunes Statistikbank, som giver et solidt indblik i fakta om bydelen sammenlignet med de øvrige bydele. Datapakken indeholder oplysninger om befolkning, socio-økonomisk profil, udsathed, helbred, erhverv og beskæftigelse, bolig og byudvikling, trafik og ikke mindst skole- og fritidstilbud. Datapakken har dermed været med til at skærpe vores blik for de steder, hvor vi eksempelvis ligger under københavnergennemsnittet, og hvor særlige indsatser er påkrævet.

Vi startede den inddragende proces med en bred borgerpanelsundersøgelse i maj 2022, der gav os indsigt i et stort udsnit af lokale borgeres holdninger til bydelen. Vi spurgte borgerpanelet om en lang række spørgsmål, som f.eks.: Hvad ser du som udfordringerne i lige præcis dit kvarter? Hvor tilfreds er du med at bo i dit kvarter? Er der særlige temaer, som bydelsplanen skal fokusere på? Herudover testede vi en række udsagn på deltagerne – hvordan de eksempelvis forholdt sig til om der er gode fællesskaber, mangler liv, er gode idrætsfaciliteter, et godt erhvervsliv, for meget byggeri, trafik og meget mere. 786 borgere valgte at svare på undersøgelsen. Undersøgelsens resultater har været guld værd for at få et indblik i det, som rører sig i kvartererne, og de udfordringer og potentialer borgerne ser.

Lokaludvalget har deltaget i en række aktiviteter, der er foregået i bydelen, hvor vi har været til stede for at snakke med de deltagende borgere. Vi har bl.a. deltaget i Grundtvigs Kirke sommerfest, hvor vi var i dialog med mange af de sommerglade gæster for at høre deres meninger om Bispebjerg. Vi delte kage ud til Københavns længste kagebord på Tagensbo Skole og vi var til stede ved Lundehus Torvets årlige fest og ved Mosetræffet.

I midten af august inviterede vi bydelens 1.200 foreninger, organisationer og institutioner med til aktørmøde. Over 60 engagerede aktører mødte frem og fortalte om deres ønsker for Bispebjerg. Vi fik indblik i den tunge trafik og de fysiske barrierer, der præger bydelen samt behovet for flere byrum og bedre fordeling af de grønne elementer. Samtidig hørte vi også om en stor stolthed til bydelens kulturarv og diversitet i både bygninger og mennesker, ligesom det sprudlende kultur- og idrætsliv er værdsat.

Fredag d. 26. august skød vi officielt bydelsplanprocessen i gang med en stor bydelsdag på BIBLIOTEKET. Vi inviterede alle bydelens borgere til fællesspisning, debat, oplæg, børneunderholdning og meget mere. Det var en hyggelig dag med over 200 deltagere.

Som det centrale inddragelsesværktøj har vi inviteret til tre kvartermøder rundt i bydelens kvarterer. De afholdte møder fandt sted på Grøndalsvængets Skole, i Lundehus Kirken og i Dansekapellet. Her dykkede vi længere ned i de enkelte kvarterers udfordringer og behov. Der deltog over 70 engagerede borgere, der gjorde lokaludvalget klogere på deres nærområde i alt fra trafik og støj til mangfoldighed og tolerance og til behov for mere byliv.

Vi har været på gaden med en kaffe- og dougnutvogn af tre omgange for at nå bredt ud til bydelens borgere. Her har vi fået mange gode input fra de forbipasserende. Vi har været på besøg i Kantorparkens rolige omgivelser i Emdrup, hvor der er masser af fællesskaber og en stolthed over området. Vi har været i Ryparken, hvor vi hørte om udfordringer med trafik og manglende samlingssteder, men også om det positive i naturen og det grønne tæt på. Og vi stod ved Stærevej i Fuglekvarteret, hvor mange fortalte om den kaotiske trafik, men også om et sted med mange faciliteter og et godt naboskab.

Vi har talt med kvindenetværk i bydelen for at høre om deres oplevelser med f.eks. utryghed, møder på tværs og hektisk trafik ved skolerne. Til arrangementet mødte vi over 20 kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og vi fik et indblik i de mange ildsjæle, der er en del af disse netværk, og skaber fællesskaber for hinanden.

For at inddrage unge beboere har vi besøgt Lundehusskolen og Grøndalsvængets Skole, hvor de unge efterspurgte mødesteder og viste et stort kendskab til bydelen. Unge kræver ofte alternative metoder for at blive inddraget, og møder ikke altid op af sig selv. Vi havde designet et online spørgeskema, hvor de kunne svare i realtid og se hinandens anonymiserede svar. Det var en spændende metode og noget, der fik flere af de unge ud af starthullerne.

Vi besøgte de faste drikkegrupper på Hulgårds Plads og på Likørstien. Her passer de på hinanden, og kan trække sig tilbage i en slags dagligstue i byens rum. Her møder de deres nærmeste venner, og finder et trygt fællesskab – eller et sted at feste, hvis man har lyst.

Igennem alle disse inddragende aktiviteter har vi bedt deltagerne udfylde postkort med forskellige spørgsmål på. Det har givet os god indsigt i de væsentligste udfordringer, der er i kvartererne, og i hvad det bedste ved bydelen er. Vi har modtaget over 200 postkort med meget forskellige svar, men hvor der også er temaer, der klart går igen i de forskellige kvarterer.

Borgerinddragelsen stopper selvfølgelig ikke her, men fortsætter i takt med, at bydelsplanens visioner skal realiseres. Der er løbende behov for inddragelse af en lang række interessenter, hvilket afhænger af den konkrete udfordring og indsats.