Klimatilpasning på dagsorden

Bispebjerg lokaludvalg har fået overdraget miljøarbejdet pr. 1. juli. Der er nu nedsat en gruppe bestående af lokaludvalgsmedlemmer som sætter fokus på klimatilpasning, lokal afledning af regnvand og begrønningstiltag. Målet er at sætte problematikken på den politiske dagsorden, inspirere og rådgive borgere, erhverv og foreninger omkring tiltag gennem foredrag og ekskursioner samt søge at fremme konkrete demonstrationsprojekter. Har du ideer eller ønsker til gruppens videre arbejde er du velkommen til at kontakte Tanja Møller Jensen på ZM9U@okf.kk.dk 

Arbejdet med klimatilpasning giver København en unik mulighed for at udvikle byen, så den fortsat er en af verdens bedste storbyer at leve i. Ved at vælge løsninger, som forbedrer byens fysiske miljø og skaber attraktive byrum både til ophold, transport og oplevelser, kan klimatilpasningsarbejdet bruges til at højne københavnernes livskvalitet.

* reducere og forebygge regnvandsoversvømmelse ved at absorbere og forsinke regnvand
moderere og balancere temperatur
* skabe skygge og luftcirkulation, som medvirker til at reducere byens fremtidige energiforbrug til køling af bygninger
* afhjælpe og nedsætte luft og støjforurening
* forebygge stress og skabe mulighed for rekreation og oplevelservære hjemsted for dyr og planter

LAR betyder lokal afledning af regnvand og handler om at regnvandet ikke skal ende i kloaken. Der er flere metoder f.eks nedsivning i jorden eller afledning til et vandområde; det kan være en ny lille sø eller dam. Der er mulighed for at opnå tilskud fra Københavns Energi til etablering af sådanne LAR tiltag. For nybyggeri over 300 m2 stilles der krav til LAR løsninger. Jordforurening, grundvandsstanden og ler i undergrunden spiller en vigtig rolle til at definere om et område er velegnet til lokal afledning af regnvandet.